KHF_6779.jpg

Dyslexie

Veel kinderen met ernstige spraak-en taalmoeilijkheden ontwikkelen op latere leeftijd dyslexie. In de wetenschappelijke literatuur worden percentages van 40-50% genoemd. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat 10% van de kinderen in Nederland problemen heeft met leren lezen. 3,5% ontwikkelt een ernstig lees- en spellingprobleem. Hier wordt dan ook gesproken van dyslexie.

Er zijn 4 typen taalleerproblemen te onderscheiden die ten grondslag liggen aan problemen met lezen en spellen:
– auditieve verwerkingsproblemen
– spraakproblemen (fonologische spraakstoornissen)
– grammaticale problemen
– problemen met de betekenisverlening

Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden.

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. (bron: Steunpunt Dyslexie)

Definitie

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:

“Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.”

Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

Gespecialiseerde logopedie

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en therapie van spraak-en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezighouden. Dit is in het bijzonder van belang omdat logopedisten kennis hebben van diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen zoals fonologie en oproepsnelheid.

Adequate begeleiding in een vroeg stadium kan een leesprobleem niet voorkomen maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. Het einddoel van technisch lezen wordt gedefinieerd als ‘stillezen met begrip’.  Bij dit begripsmatige aspect van het lezen wordt het specifieke werkterrein van de logopedist aangesproken, namelijk de taalontwikkeling en de woordenschat.